Poděkování

Děkuji tímto svojí paní Zdeňce Šteklové za vytvoření podmínek, které mi umožnily napsání této knihy. Děkuji také panu Ing. Pavlovi Šolcovi za nezištnou technicko-organizační pomoc.Předmluvy žáků

Někteří možná přijmou knihu Evžena Štekla lhostejně, jiní s nadšením, někteří kriticky. To není důležité. Pro některé snad bude tato kniha impulsem a pomocníkem pro jejich cestu za poznáním. Tak jako před dvěma lety první vydání této knihy pro mne. Toto druhé vydání je autorem doplněno, rozšířeno a zpracováno do větších hloubek. A těm, pro které bude mít kniha Síla moudrosti praktický význam pro jejich vnitřní život, těm držím palce.

Antonín Šlechta, Úpice

Když se před dvěma lety objevila na trhu kniha Síla moudrosti, bylo to vlastně první dílo zasvěceně a specifickým způsobem přibližující veřejnosti Učení Františka Drtikola (1883 - 1961). Nedlouho poté začal Evžen Štekl pracovat na jejím rozšíření: na mnohých místech je oproti prvnímu vydáni původní myšlenka dále rozvedena, čímž je dílo obohaceno o hlubší pohled do celé problematiky duchovni praxe, byly přidány překlady buddhistických textů a rozšířena fotografická příloha. Tak se nám nyní dostává do rukou komplexní a realistický "návod k použití" v tom nejlepším smyslu slova, návod vedoucí k nelehkému ovládnuti změn mysli. V Drtikolově osobnosti vytrysknul do času pramen Živé vody Poznáni, ze kterého měli jeho žáci možnost čerpat bez omezeni. Tato kniha je číší vrchovatou - připravena osvěžit, či probudit. Její přínos je rovněž v tom, že zachovává pro budoucnost autentickou podobu Učení velikého Mistra. I když jsou k dispozici jinde publikované vzpomínky jeho žáků a mají také svůj význam, neobsahují šířku a hloubku interpretace Evžena Štekla, který po dlouhá léta žil v Drtikolově blízkosti a s láskou a vděčnosti k Němu se ujal práce na napsání této knihy. Proto čtěme pozorně, ať je i naše číše naplněna.

Ing. Pavel Šolc, Praha, Nová Paka

Bez nadsázky mohu říci, že kniha Sila moudrosti zásadně změnila můj život. Celá tato kniha je návodem k jednání, k praxi, nikoliv k přemýšlení o tom, "jak na to autor přišel". Já sám jsem to vzal prakticky a každopádně jsem udělal dobře. Ten, kdo cestu v knize popisovanou nenastoupil, nemůže toto Učení "zvenčí" vůbec hodnotit. Co tato kniha nabízí je - cílevědomá práce na sobě.

Luboš Jehlička, Plzeň

Kniha Evžena Štekla Síla moudrosti je podle mne nejen projevem hluboké úcty ke guruovi - Fráňovi Drtikolovi, ale též (a hlavně) uceleným praktickým návodem pro duchovní cestu. Setkání se s touto knihou znamenalo pro mne významnou pomoc v prohlubování a doplňování mé sádhany. Domnívám se, že praktická aplikace návodů ke cvičení může být prospěšná všem, kdo upřímně touží po duchovním poznání a hledají svou cestu.

Božena Jančarová, PrahaMotto

"Bez vznikání, také bez zanikání; ne věčné, také ne oddělené; Nejedno, též ne různé; bez přicházení, bez odcházení. Kdo takto může učit odvislému vznikání, tichému vyhasnutí rozvíjení, před ním, Osvíceným, skláním svoji hlavu, před největším z učitelů."

NágárdžunaAutorova předmluva

Postůj, poutníče hledající - postůj ty, jenž hledáš původ svého "Já" a tážeš se po smyslu života - toto hledání a tyto otázky jsou staré jako lidstvo samo. A jsou to otázky naléhavé! Buddhistické učení řeší tento problém metodou introspekce - vrací člověka k sobě samému, do vlastního nitra. Neboť jen tam je cesta k nalezení podstaty jsoucna! Postůj, poutníče hledající, a ztiš svou mysl - sleduj cestu jedince, který byl v letech 1944 - 1960 nejmladším a dnes již posledním z dlouholetých žáků Fráni Drtikola a může již jako jediný ještě autenticky a zasvěceně něco říci o učení svého gurua.Poznámka autora

Svými nesmělými literárními pokusy a postupně se rozšiřujícími vydáními se snažím podat svědectví o tom, jak jsem vlivem zcela mimořádných karmických podmínek měl v životě nevšední a ojedinělé štěstí, že mně bylo umožněno plných šestnáct roků pobývat v bezprostřední blízkosti Arahata, poznat jeho učení a podle svých skromných sil předat toto učení dále, což činím také touto knihou. Hloubky Arahatova učení jsou nedozírné, hloubka jeho učení vede přes nekonečno až k pochopení podstaty všehomíra. Fráňa Drtikol vycházel z buddhismu a tvořivým způsobem, prožitím hluboké moudrosti, přizpůsobil buddhistické učení dnešní době. Jsem přesvědčen, že pohne-li se světa běh k duchovnějšímu pojímáni života a dění vůbec, pak historie ocení ku prospěchu tvorů ducha tak velikého, jako byl Fráňa Drtikol. Jestliže tato kniha bude snad pro někoho byť jen malým přínosem na jeho cestě za poznáním, jestliže jen maličko vnese světlo do jeho nelehkého snažení, nepsal jsem ji nadarmo. Jinak nechť je napsána jako svědectví jednoho žáka Fráni Drtikola pro budoucí paměť všem, kdož přijdou po nás...

ZPĚT NA OBSAH