Vzpomínky a souvislosti

S Evženem Šteklem jsem byl v kontaktu od konce r. 1995, po mých, v té době již pětiletých samostatných pokusech o praxi duchovní cesty. Během následujícího roku jsem přešel na vysokou školu do Prahy, abych mu mohl být nablízku a začal jej pravidelně navštěvovat. Stal jsem se, jak se později ukázalo, jeho nejmladším žákem. Na první návštěvě mě doprovázeli, rozhodně více než jen symbolicky, Pavel Šolc a Antonín Šlechta, se kterými dodnes společně udržujeme Evženův odkaz Učení Fráni Drtikola.

Není dne, kdy bych nevzpomenul Evženovy jasnosti, přesnosti, vlídnosti a obdivuhodné přímosti s jakými dokázal předávat ta nejskrytější duchovní tajemství, ale i míru jeho soucítění vůči všemu živému i jeho přirozenost, s jakou žil nirvánu... Pro ryzost jeho života a pojetí Učení bychom těžko hledali slovní ekvivalent. Možná však, možná jeden přeci jen existuje - tathagátha. Ano, tathagátha! Od jeho odchodu do parinirvány v r. 2001, kdy jsme se s Pavlem poprvé bavili o možnosti internetového vydání Síly Moudrosti na stránkách věnovaných Evženovu odkazu a buddhistické kundaliní józe, jsem několikrát zaznamenal vnitřní nutkání k sepsání vzpomínky na Mistra Evžena Štekla. Nejednou jsem dokonce i začal psát, ale... nikdy nedopsal. Nebyl jsem spokojen s napsaným. Snad jednou...

Na následujících řádcích proto najdete spíše jen další souvislosti Učení FD. Vzhledem ke zvolené formě a obsahu popisu bude tento článek zařazen v textech Jana Lípy a nikoli ve vzpomínkách žáků.

- - -

S rozrůstajícím se webem, jsem si stále více a více uvědomoval, že moje vzpomínka na Evžena je celý tento web. Celý jeho obsah odpovídá tomu, jak jsem jej viděl, znal, jak mne učil a co jsem s ním prožíval: v jeho životopise byly shrnuty informace, jež mi o sobě sdělil při mých návštěvách, ve výběru z dopisů je ukázka témat a formy, jakou mne učil, ve cvičení čakramů jeho správné pojetí, článek souhrnu obsahuje rozsah praxe, kterou jsem u něho prováděl, překlady pak nezbytné studijní texty atd. atd.

Základem webu však stále zůstává Síla Moudrosti, jejímž internetovým vydáním jsme spolu s Tondou Pavlovi pomohli zpřístupnit hledajícím Evženův odkaz možná i více, než by to bylo možné novým knižním vydáním. Právě Pavlovi totiž Evžen svěřil práva na Sílu Moudrosti. Za zmínku stojí možná např. i to, že anotaci k ní jsem navrhl a napsal ještě pod Evženovým vedením na jeho pokyn. To byla ostatně také práce (vedle praxe samotné a studia Fráňových překladů), k níž mne vedl. Jako správný učitel nechával v žácích rozvíjet jejich nadání a s bratrskou, neřku-li přímo otcovskou, péčí radíval i s věcmi běžného života - ty jsou však neodmyslitelnou součástí celodenní duchovní praxe.

- - -

Časem začali přicházet noví zájemci, a tak jsem odpovídal, jak jsem dle zkušeností ze své praxe nejlépe uměl. I toto se odehrávalo již za Evženova života a s jeho přímým doporučením, jak dnes dokládají např. některé dopisy. Noví následovníci se pak vedle své zcela samozřejmé duchovní praxe také aktivně účastní i práce na webu.

Po Evženově odchodu jsem vyhledal jeho někdejší přátele, kteří jej navštěvovali před námi. (Dlužno totiž dodat, že se v posledních letech života obklopil již pouze svými sedmi žáky.) Z rozhovorů s nimi vznikly např. vzpomínky žáků a přátel a ve spolupráci s jedním z nich (Stanislavem Doležalem) pak bylo možno zveřejnit některé fotografie, Fráňův životopis apod.

R. 2004 přišel V. s nabídkou, že přeloží Sílu Moudrosti do angličtiny, abychom ji pak mohli i zveřejnit. Na letním setkání žáků, posledním, jak se později ukázalo, jsme o tomto dlouho rozmlouvali, rozebírali všechny možnosti, a nakonec se shodli na internetové podobě vydání, kdy by měla být připravena nejdříve česká verze webu. Tohoto úkolu jsme se po určitých peripetiích s ostatními zhostili s Pavlem a Tondou, a jak? To dnes můžete posoudit sami. Společně jsme web dále budovali se snahou o zachování odkazu Mistra Evžena Štekla a Učení Fráni Drtikola a pomáhali nově příchozím právě tak, jak nás to Evžen učil.

- - -

Řízením osudu (či karmanu?) se ke mně dostala pozůstalost Františka Heina, jehož texty mi kdysi dal Evžen studovat jako poslední literaturu související s Učením FD. I proto jsme práce Evženova nejlepšího kamaráda a výborného žáka Fráni zařadili na náš web.

- - -

Jak tedy vypadá Učení FD dnes?
Je zde jedna malá, nespolupracující skupinka, dále několik osamocených bojovníků roztroušených po Československu, a pak naše sangha složená z lidiček z celého Československa, kteří, stejně jako my, vykonávají ryze individuální praxi a mají možnost se občas setkat a být ve vzájemném kontaktu. Evžen si totiž přál, abychom se mezi sebou znali a vzájemně si pomáhali. Podobně tomu bylo nejen u jeho žáků, ale i jeho přátel v okolí FD. Nadále tedy praktikujeme Učení FD tak, jak nám je předal náš Mistr a naše zkušenosti si nenecháváme sobecky jen pro sebe, ale dělíme se o ně s každým upřímně hledajícím, jenž se nechá oslovit nehynoucí krásou Síly Moudrosti. Ač jsme na webu prozradili možná i více než sám Evžen v knize, je Učení i nadále předáváno především ústní formou. Nikdo z nás tří se však nepovyšuje do role mistra, jednáme s nově příchozími jako se sobě rovnými, jako s bratry.

Cesta popisovaná Sílou Moudrosti - Učení Fráni Drtikola - buddhistická kundaliní jóga je skutečně vhodná a otevřená pro každého... Pro každého připraveného!Jan Lípa, v Praze 11.11.2006
© Jan Lípa